Indeklima handler blandt andet om luftkvalitet og akustik

Der er mange faktorer, som er afgørende for det samlede indeklima. En væsentlig faktor er luftkvaliteten.

En anden faktor er lydmiljøet: Hvordan er akustikken i lokalerne, og er der effektivt afskærmet mod støj udefra – eller fra andre lokaler? Undersøgelser dokumenterer, at alle faktorer er væsentlige for menneskers trivsel. Et godt og sundt indeklima styrker f.eks børns indlæringsevne i skoler og helbredelsen af patienter i hospitalsmiljøer. Gyproc gipsprodukter opfylder kravene til både god luftkvalitet og behagelige lydmiljøer – og hjælper dermed til at sikre et godt indemiljø.

Ingen afgasning

Lofter og vægge udgør store indvendige overflader, der kan afgasse til omgivelserne. Test og grundige målinger viser, at der ikke kan registreres afgasning fra Gyproc gipsplader.
Alle Gyproc gipsplader bærer ”Indeklima mærket” og er klassificeret i bedste klasse.

Reduceret ventilationsbehov, energiforbrug og CO2 udledning

Ved bevidst at vælge indvendige byggematerialer med meget lav afgasning kan man reducere behovet for ventilation og dermed energiforbruget og CO2 udledningen.

Lydisolering og akustik

Det er ikke kun luftkvaliteten, der er vigtig for det samlede indeklima. Også et behageligt lydmiljø, hvor udefra kommende støj stoppes/reduceres, og lyd i lokalet føles behagelig, er væsentlige faktorer i det samlede indemiljø.
Gips har en stærk lydisolerende evne og hindrer f.eks trafikstøj eller støj fra andre lokaler i at trænge gennem væggene.

Gyptone akustiklofter – god akustik, godt indeklima og lang levetid

Desuden er Gyproc’s program i akustiklofter (Gyptone) blandt de førende, når det gælder akustisk regulering i skoler, institutioner, hospitaler, boliger og på kontorer. Gyptone akustiklofter og akustikvægge anvendes til at reducere efterklangstiden og dermed sikre bedre taleforståelse og mindre generende støj i rum. De gode akustiske egenskaber kombineret med de rene materialer med stor styrke, sikrer lang levetid og reducerer behovet for ressourcekrævende og miljøbelastende udskiftninger.

Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning er garanti for, at et byggemateriales afgasning ikke overstiger et fastsat niveau. Dette gælder bl.a. gasser, som indeholder formaldehyd, ammoniak og andre stoffer, der er karakteriseret som sundhedsskadelige.

Gyprocs gipsprodukter har opnået den bedste klassificering. 
 

Indeklimamærkning

Gyproc er tilsluttet Dansk Indeklima Mærkning.

Gyproc gipsprodukter er afprøvede og certificerede i den bedste klasse, klasse 10. Det svarer til en afgasningstid på under 10 døgn.

Standarden, som administreres af Dansk Selskab for Indeklima, opstiller følgende kriterier for mærkning:


Mærkningsgrundlag

Dansk Selskab for Indeklima's Produktstandard for "Loft- og vægsystemer", 2. udgave 1997.

Den deklarerede indeklima relevante tidsværdi for afgasning omfatter alene produktgruppens egenskaber i forhold til lugt og irritation i øjne, næse og øvre luftveje. Tidsværdien bestemmes ud fra den tid, det tager for det langsomst afgassende enkeltstof at komme under stoffets lugt- og irritationstærskel. Tidsværdien er alene fastlagt ud fra kendt viden om lugt og slimhindeirritation.


Krav til produktinformation

Virksomheden skal på forlangende udlevere produktbeskrivelse, oversigt over handelsnavne omfattet af certifikatet, vejledninger i projektering, transport, lagring og montering, rengøring og vedligeholdelse, der skal følges for ikke at forringe den indeklimarelevante tidsværdi i praksis i forhold til ovennævnte.


Overvågning og fornyelse af mærkningstilladelse

Dansk Indeklima Mærkning foretager den overvågede kontrol i henhold til gældende forretningsorden. Certifikatet er ikke gyldigt uden bilag, dateret og med gyldighedsperiode samt underskrevet at Dansk Indeklima Mærkning's ledende medarbejder.